Artikel 1: Doel van de gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden (hierna “AV”) is het definiëren van de voorwaarden waaronder Uni Santé zijn Directory van rustoorden en zorgcentra beschikbaar stelt aan internetgebruikers (hierna de “internetgebruiker” genoemd) (hierna de “Directory”. ”), Toegankelijk vanaf de site van het verpleeghuis (hierna de“ Site ”).

Artikel 2: Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de vergelijker is onderhevig aan de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden en aan hun respect, zonder beperking of voorbehoud, door de gebruiker.
Deze AV zijn het enige contractuele document dat de internetgebruiker bindt aan Uni Santé. Ze brengen alle informatie samen met betrekking tot de rechten en plichten van de partijen.
De AV kan op elk moment door Uni Santé worden gewijzigd, met name in het geval van technische of juridische wijzigingen of als gevolg van de implementatie van nieuwe diensten.

Artikel 3: Respect voor het privéleven

De gebruiker wordt erop gewezen dat de verzamelde informatie, voorafgegaan of gevolgd door een asterisk, verplicht is en noodzakelijk is voor de verwerking van zijn verzoek, tenzij hij schriftelijk anders aangeeft via e-mail contact@uni-sante.fr.
Deze informatie kan worden meegedeeld aan derden en / of gebruikt voor prospectiedoeleinden. De gebruiker heeft bij deze dienst recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn gegevens.

Artikel 4: Intellectuele eigendommen

Uni Santé is de enige en unieke houder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Directory of MRS / MRPA en seniorenresidenties en in het bijzonder de gegevens over de vestigingen, de software, de architectuur, de ergonomie, de inhoud die kan worden geraadpleegd at uit de directory.
Uni Santé verleent internetgebruikers, zonder financiële compensatie en voor de hele wereld, het recht om voor hun eigen behoeften toegang te krijgen tot de Directory en de inhoud ervan, om ze te downloaden en af ​​te drukken als onderdeel van hun gebruik. Strikt persoonlijk en niet- reclame.
Het is de internetgebruiker verboden om alle of een deel van de kennisgevingen en waarschuwingen met betrekking tot het bestaan ​​van intellectuele en / of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Directory te wijzigen of te verwijderen.
Elke extractie, integratie, compilatie of gebruik voor commerciële doeleinden van de informatie in de databases die toegankelijk zijn vanuit de Comparator, evenals elk gebruik van robots, datamining-systemen en andere tools voor gegevensverzameling, is ten strengste verboden voor internetgebruikers.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De inhoud van de Directory: informatie over etablissementen, artikelen, tabellen, foto’s, video’s, pictogrammen, enz. Gepubliceerd op de Directory, is uitsluitend bedoeld om internetgebruikers informatie te verstrekken over MRS / MRPA, Residences Services in België.
In elk geval vormt de Directory, noch direct noch indirect, een aanbeveling voor een dergelijke instelling: MRS / MRPA, Résidences Services.

De internetgebruiker erkent dat de informatie die hem via de gids ter beschikking wordt gesteld, noch volledig, noch volledig, noch gepersonaliseerd is, en dat deze informatie niet betrekking heeft op alle verschillende logiesverstrekkende bedrijven voor ouderen.
De internetgebruiker erkent daarom dat deze informatie een foutmarge kan bevatten en is verplicht om de juistheid van de informatie die hij wil gebruiken te verifiëren.

De verstrekte gegevens zijn slechts indicatief en bieden geen garanties. Bijgevolg neemt de internetgebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik dat hij maakt van de verstrekte informatie.

Uni Santé garandeert op geen enkele manier enig resultaat na de toepassing van de informatie aanwezig in de Directory. Meer in het bijzonder worden de resultaten verkregen door de internetgebruiker in het kader van de prijsvergelijkingen of verzoeken gedaan via de Directory slechts ter indicatie gegeven en veronderstellen ze geenszins de feitelijke kwaliteit van de SRM’s MRPA, Residences Services.
Bijgevolg erkent de internetgebruiker uitdrukkelijk dat hij als enige de volledige controle heeft over en leiding heeft over het gebruik van de informatie en andere inhoud die beschikbaar is op de Directory, dat dit gebruik wordt uitgevoerd onder zijn enige en volledige gezag. Verantwoordelijkheid, en dat Uni Santé niet kan worden aansprakelijk worden gesteld voor alle schade in verband met het gebruik van deze informatie, inhoud en diensten, ongeacht de aard en omvang van de geleden schade.

Artikel 6: Hyperlinks

Door op een hyperlink of een reclamebanner te klikken, kunnen gebruikers worden omgeleid naar sites. Uni Santé kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze andere sites, noch voor het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens van deze andere sites. Deze site kan, zonder zijn medeweten, door middel van hyperlinks met andere sites zijn verbonden. Uni Santé wijst elke verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.

Artikel 7: Toepasselijk recht bij geschillen

Het toepasselijke recht is het Franse recht.